Pro oprávněné

Rádi byste vymohli svoji pohledávku prostřednictvím našeho exekutorského úřadu?

Exekuce se zahajuje příchodem exekučního návrhu soudnímu exekutorovi. Ten má působnost v rámci celé České republiky, nejste tedy vázáni na výběr dle sídla firmy či místa bydliště.
V případě, že si neumíte exekuční návrh vypracovat sami, obraťte se na náš úřad, rádi Vám s vypracováním exekučního návrhu pomůžeme a zajistíme jeho správnost. Za vypracování exekučního návrhu nám nic neplatíte – náklady budou vymáhány následně po povinném v rámci exekuce.
K exekučnímu návrhu je nutné připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, ledaže exekuční titul vydal exekuční soud.

Co může soudní exekutor vymáhat?

Soudní exekutor může vymáhat jak peněžité tak nepeněžité plnění. Jednotlivé způsoby provedení exekuce jsou stanoveny jak v exekučním řádu, tak v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
Pro peněžitá plnění může soudní exekutor vést exekuci těmito způsoby: srážky ze mzdy a jiných příjmů, přikázání pohledávky, prodej movitých věcí a nemovitých věcí, postižení závodu, správa nemovitých věcí, pozastavení řidičského oprávnění a postižením obchodního podílu, akcií, patentů, ochranných známek, licencí apod.
Exekuce nepeněžitého plnění může spočívat ve vyklizení, odebrání věci, rozdělení společné věci nebo provedení prací a výkonů. Exekuci prodejem zástavy lze pro zajištěnou pohledávku provést prodejem zastavených movitých a nemovitých věcí.

Co může být exekučním titulem?

  • vykonatelné rozhodnutí soudu nebo exekutora, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek,
  • vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek,
  • vykonatelný rozhodčí nález, notářský zápis nebo exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti sepsaný podle zvláštního právního předpisu,
  • vykonatelné rozhodnutí a jiný exekuční titul orgánu veřejné moci, jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.

Jak je to s náklady exekuce?

Náklady exekutora stavuje vyhláška č. 330/2001 Sb. Náklady exekuce hradí povinný (o tuto hodnotu se navyšuje vymáhaná částka).
Oprávněný hradí náklady exekuce pouze v situacích, kdy sám zavinil zastavení exekuce. V případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného hradí oprávněný paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi.
Pokud se exekutor s oprávněným nedohodne jinak, může exekutor po oprávněném vyžadovat zálohu na náklady exekuce.

Proč vymáhat svou pohledávku u nás?

Disponujeme nejvyspělejším softwarem, který je neustále aktualizován a vylepšován. Všechny spisy jsou vedeny elektronicky, tudíž je možné zřizovat vzdálený přístup do spisů, popřípadě zasílat pravidelné reporty ze spisů. Máte tak neustále přehled, jak to s Vaší pohledávkou vypadá.

V případě jakýchkoliv nejasností či požadavků nás neváhejte KONTAKTOVAT.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close